Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa

Przy realizacji dużych inwestycji i planowanym wyborze generalnego niezbędne jest przygotowanie przetargu i co za tym idzie odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Możemy zaoferować Państwu profesjonalną pomoc przy przygotowaniu dokumentacji do przetargu tj. m.in. przygotowanie:

  • ogłoszenia zamówienia
  • SIWZ
  • opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja SIWZ

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Jest to integralna część umowy zamówienia publicznego.

SIWZ jest podstawowym dokumentem zamówienia publicznego. Podstawowe dane, jakie powinny być zawarte w specyfikacji opisane są w art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, są to m.in.: opis przedmiotu zamówienia, tryb udzielania zamówienia, termin wykonania, kryteria oceny ofert, wymagania dotyczące wadium, itp.